Il Neko project nasce dalla storia d’amore mai interrotta tra i gatti ed il Giappone. Se ci si aggiunge la fotografia, un’altra storia d’amore per il Giappone, si ha la ricetta per questo progetto.

La particolare sfida, perfettamente riuscita, era di proporre un progetto fotografico sul tema dei felini domestici più amati, i gatti (neko in giapponese).

La mostra è a cura di Yulia Riva e Sophie Cavaliero.

Di seguito i fotografi:

BANRI, Atsumi Daisuke, Yuko Fukagawa, Kai Fusayoshi, Yuji Hamada, Toshiko Hashimoto, Mika Horie, Masakazu Ikeguchi, Dai Ito, Hiromi Kakimoto, Risa Kayahara, Tadahiro Kumagai, Masayuki Kurihara, Shigenori Miki, Yoshinori Mizutani, Yasushi Mori, Nohagi Naka, Takehiko Nakafuji, Shoji Ogawa, Yasuhiro Ogawa, Kumi Oguro, Tatsuya Ozawa, Naoyuki Ogino, Koji Onaka, Abiko Sachie, Kuraya Takashi, Shinichi Yokozawa, Kenta Tsunori, Takahiro Yamashita , Chiaki Yao, Masahisa Yokomizo, Yuki Aoyama. + Éric Pelletier, Patrick Rimond.

Ingresso libero.

Orario: sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00.

Dal lunedì al venerdì su prenotazione 0584 787251